Større Mat – Og Bevegelsesglede I Skole Og Barnehage

Større Mat - Og Bevegelsesglede I Skole Og Barnehage

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har som mål å fremme trivsel, helse og læring hos barn og unge. I arbeidet inngår økt fokus på mat- og bevegelsesglede.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er ett av ti nasjonale sentre som skal utvikle kvaliteten på opplæring. Senteret ble opprettet i 2013 og er en del av Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Senterets fokus er fysisk aktivitet og bevegelsesglede samt å fremme matglede og måltid som arena for sosialt samvær og samspill.

Kort fortalt jobber senteret for å styrke arbeidet med mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehage og skole, og å styrke kroppsøving og mat og helse-faget i skolen. De utvikler og formidler støtte- og veiledningsmateriell og eksempler på god praksis. De bidrar også til tverrfaglig nettverksbygging, samarbeid og brobygging mellom helse- og utdanningssektoren.

Senteret bidrar til å implementere rammeplan for barnehagen og læreplaner for skolen innen sine fagområder. Senterets funksjon er landsdekkende og alt undervisnings- og informasjonsmateriell gjøres tilgjengelig på nettsidene (www.mhfa.no).
Senteret arrangerer også møter, konferanser og webinar. De har blant annet arrangert flere nasjonale barnehagekonferanser og en årlig mat og helse-konferanse.

– Målet er å styrke barnehage og skole som helsefremmende arena med fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Overordnet mål er å redusere sosial ulikhet. Ved å starte tidlig så kan man legge inn gode vaner, forteller seniorrådgiver Therese H. Røst.

Måltider

Før ny rammeplan for barnehager ble iverksatt høsten 2017, deltok senteret aktivt for å gi innspill til fagområdet som nå heter «kropp, helse, mat og bevegelse». Fokuset på mat og måltid er blitt tydeligere.

– Det innebærer forpliktelse om mat og måltid som en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Det handler både om å tilby et godt kosthold og å inkludere pedagogisk virksomhet rundt måltidene, forklarer Røst.
Det handler også om å gi barnehagelærere kompetanse til å jobbe med mat og måltider. I samarbeid med andre nasjonale sentre har de utarbeidet et hefte som beskriver hvordan måltidet kan brukes som en pedagogisk arena og inkludere mål fra ulike fagområder i rammeplanen. For eksempel kan matematikk gi begrepstrening og forståelse for mengde, vekt og sortering.

Når det gjelder måltider er det forskjell mellom barnehager. Noen har egne kokker, andre har medbrakt matpakke. Det er også varierende involvering av barna.

– Det betyr ikke at barna skal være med og lage mat hver gang, men det er viktig å la dem få medvirke i mat- og måltidsaktiviteter ved at de får være med å påvirke hva som skal lages, dekke bord og hjelpe med andre ting i forbindelse med måltidene. Det er viktig at måltidene blir en sosial arena der alle deltar og føler seg som en del av fellesskapet, presiserer Røst.

Når det gjelder skolemåltider, tilbyr kategorien «Mat og måltider i skolen» på senterets nettsider nyttige tips, informasjon og ressurser. Under «Måltidsordninger fra hele landet» finnes eksempler på god erfaring. Man kan sortere mellom forskjellige skoletrinn og SFO. «Juniorkokk på SFO/AKS – kombinér matlaging og språk» er et eksempel.

Skolefag fornyes

For tiden pågår det fagfornyelse i norske skoler.

– Alle fag skal defineres på nytt og læreplanene skal fornyes. Innholdet skal spisses og være mer fremtidsrettet, forklarer Røst.

– Vi jobber for å styrke kroppsøving og mat og helse-faget som praktiske og estetiske fag. Kunnskap, ferdigheter og innarbeiding av gode vaner kan på sikt bidra positivt til folkehelsen.

Alle fag skal dessuten jobbe opp mot tre tverrfaglige tema: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap pluss bærekraftig utvikling.

– Vi ser at kroppsøving og mat og helse er veldig viktig i alle disse temaene, påpeker hun.
Det gjelder i forhold til kulturforståelse, identitetsforståelse og respekt og ikke minst i forbindelse med bærekraft – både i personlig, medmenneskelig og ikke minst globalt perspektiv.

– [Og] vi ser at mat og helse-faget kan styrkes gjennom tverrfaglig arbeid.
De nye læreplanene for skolen trer i kraft i 2020.

Mer fysisk aktivitet

Senterets nettside har et område kalt «Fysisk aktivitet i skolen» som viser ulike forslag for å stimulere til fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Her finnes idéer til aktivitetspauser og aktiviteter i friminutt, på skoleveien, innen SFO og i undervisningen.

Videre fungerer Aktivitetskassen.no som en verktøykasse med idéer til aktiviteter for både kroppsøving og fysisk aktivitet på alle trinn. Man kan sortere etter aldersgrupper og andre kriterier i databasen.

Stortinget skal nå behandle et forslag om å innføre én time fysisk aktivitet i skolehverdagen. Senteret vil da stå parat til å bistå med dette.
For barnehager har senteret formidlet idéer for friluftsliv og natur som læringsarena. Dette kan imidlertid være en utfordring i bykjernen. Senteret jobber derfor med forslag til fysisk aktivitet for barnehager i urbane miljøer.

Helse og læring

Det er også et mål å fremme skolen som helsefremmende arena og bidra til samordning mellom ulike aktører innen helse og skole.

– Vi retter oss mot barn og unge i skole og barnehage og de voksne som jobber med barna. Det inkluderer også skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Vi har som mål å styrke samhandlingen mellom helsesektor og skole og å formidle sammenhengen mellom barn og unge sin helse og læring, forteller Røst.
På senterets nettsider kan man lese om «Liv og røre i Telemark», et skolebasert helsefremmende prosjekt i Telemark.

– Det er veldig godt eksempel på samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste. De har laget en helhetlig modell for helsefremmende arbeid mellom skole og SFO.
Helsesøsterutdanningen har ventet lenge på en lovendring som pålegger skolene å samarbeide med Helsesøster. Hittil har samarbeidsplikten nemlig bare gått én vei. Kunnskapsdepartementets Prop. 52 L ble levert til Stortinget 23.3.18 med forslag om gjensidig samarbeidsplikt. Nå håper senteret å kunne bidra til å styrke samarbeidet framover