Status for «Pasientens helsetjeneste»!

Status for «Pasientens helsetjeneste»!
Tekst: Terje Nordengen
generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Etter fire år føles det langt igjen til regjeringen har nådd ambisjonen om å skape en helsetjeneste for pasienten.

Solberg-regjeringen skriver i sin politiske plattform – Jeløya-plattformen – at regjeringens ambisjon er å skape «pasientens helsetjeneste». Med det mener regjeringen at hver enkelt pasient skal oppleve respekt og åpenhet i møtet med helsetjenesten og slippe unødig ventetid. Og ikke minst skal ingen beslutninger om pasienten tas uten pasienten. Innenfor helseområdet er Jeløya-plattformen en videreføring av Sundvollen-erklæringen, som Solberg-regjeringen har styrt etter fra høsten 2013.

Langt igjen

Jeg tror mange medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF), og andre som lever med alvorlige hudsykdommer, føler at det er langt igjen før denne ambisjonen er nådd.
Status etter drøyt fire år med «pasientens helsetjeneste» er at mange med alvorlig psoriasis og andre alvorlige hudsykdommer må vente fra seks til ni måneder for å komme til hudlege. Dette handler ikke om å «slippe unødig ventetid», men om å måtte vente uakseptabelt lenge!

Regjeringen skriver videre i Jeløya-plattformen at man vil «desentralisere spesialist-helsetjenester slik at disse er tilgjengelig i pasientens nærmiljø, så langt det er mulig å hensiktsmessig».

I mange år har PEF påpekt overfor norske helsemyndigheter påpekt mangelen på offentlig styring av hvor hudlegene får etablere seg, uten at dette er blitt bedre. Nyutdannede hudleger etablerer seg stort sett i byer og sentrale strøk, og personer med hudsykdommer i distriktene får stadig lengre vei til en hudlege. Men PEF har ingen andre planer enn å fortsette å minne regjeringen på hva de skriver om dette i sitt eget styringsdokument.

Etterlyser nye lysbehandlingsenheter

I løpet av de fire siste årene har PEF møtt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet tre ganger. På hvert møte har den mangelfulle utbyggingen av lokale lysbehandlingsenheter vært tema. I disse møtene har vårt krav om flere lokale lysbehandlingsenheter blitt møtt på en positiv måte.

Vi er derfor både overrasket og skuffet over at dette ikke er fulgt opp i form av en bevilgning til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter i noen av forslagene til statsbudsjett disse fire årene. Men PEF gir seg ikke og vil fortsette arbeidet for at den nødvendige bevilgningen til at ti nye lysbehandlingsenheter kommer på plass i årene framover.

Tilgang til nye legemidler

Regjeringen vil sikre pasientene likeverdig og rask tilgang til nye effektive legemidler, og effektivisere metodevurderinger og beslutningsprosesser rundt legemidler i helsetjenesten.
PEF har de siste årene jobbet for at pasienter med alvorlig hidradenities suppurutiva (HS) skal få tilgang til et nytt biologisk legemiddel. Men beslutningsprosessen stoppet helt opp. Dermed får ikke denne pasientgruppen tilgang til et effektivt nytt legemiddel. Disse pasientene har en meget utfordrende kronisk sykdom, og en ny medisin ville gitt disse en mye bedre livskvalitet. Disse opplever ikke at metodevurderingene og beslutningsprosessene er blitt mer effektive med Bent Høie som Helse- og omsorgsminister.

Behandlingsreise for voksne atopikere

PEF vil rose Solberg-regjeringen for at regjeringsplattformen foreslår å styrke tilbudet om behandlingsreiser. Som kjent er behandlingstilbudet i utlandet for våre grupper en hjertesak for PEF. Vi vil jobbe videre for at en «styrking av tilbudet om behandlingsreiser» vil bety at det åpnes for at voksne med atopisk eksem også får et klimabehandlingstilbud om få år.

PEF er også positive til at regjeringen foreslår å utvikle og innføre «pakkeforløp» for flere lidelser, hvor muskel- og skjelettlidelser er en av de diagnosegruppene som blir nevnt. Dette vil i så fall inkludere våre medlemmer og andre med psoriasisartritt. Regjeringen sier videre i Jeløya-plattformen at den vil innarbeide rehabilitering i pakkeforløp der dette er en naturlig del av behandlingsforløpet.

PEF har i noen år arbeidet for at det innføres behandlingsretningslinjer for behandling av psoriasis i Norge. Pakkeforløp og behandlingsretningslinjer kan oppfattes som to sider av samme sak, hvor målet er å oppnå et mer forpliktende samarbeid mellom lege og pasient for å oppnå et så godt behandlingsresultat som mulig. PEF vil vurdere om man bør forfølge «pakkeforløpsporet» også for behandling av psoriasis i årene framover.

Tekstutdrag:
«Status etter drøyt fire år med «pasientens helsetjeneste» er at mange med alvorlig psoriasis og andre alvorlige hudsykdommer må vente fra seks til ni måneder for å komme til hudlege.»

Pasientens helsetjeneste

Terje Nordengen