De som bor mer enn 2 timer fra PCI-senter bør heller få «hjerteplumbo», sier nye retningslinjer

Nye retningslinjer fra European Society of Cardiology (ESC) publisert i European Heart Journal presiserer bruken av trombolyse ved hjerteinfarkt. Hvis man ikke kan få gjort PCI ved et erfarent senter innen 2 timer fra diagnosen stilles, bør det heller gis “hjerteplumbo” i ambulansen. “Det er god grunn til å se på bruken av trombolyse i Norge på nytt”, sier Prof. Sigrun Halvorsen, OUS Ullevål. Hjerteinfarktregisteret viser at det er store regionale forskjeller i Norge.

Hjerteinfarkt oppstår når blodforsyningen til hjertet blir enten blokkert eller delvis blokkert, hvorpå celledød starter allerede 30-45 min etter blokkaden (1). Etter 90 min er 40-50% av cellene døde og etter 6 timer er det ofte fullstendig celledød i infarktområdet. I hovedsak kan man dele akutte hjerteinfarkt i to hovedtyper basert på vurdering av EKG som helsepersonell tar når pasienter utvikler akutte brystsmerter: STEMI (ST-elevasjons hjerteinfarkt) og NSTEMI (non-ST elevasjons hjerteinfarkt). Data fra Norsk hjerteinfarktregister for 2016 (2) viste at de aller fleste (73%) hjerteinfarkt i Norge er NSTEMI (25% var STEMI). I alt ble det registrert 13190 hjerteinfarkter blant 12437 pasienter i 2016 (2).

De nye ESC STEMI retningslinjer skriver at behandling av hjerteinfarkt rettes mot rask, fullstendig og vedvarende såkalt reperfusjon av hjertets celler. Ved STEMI så anbefaler de nye ESC STEMI guidelines av 2017 (1) primært inngrep direkte i den blokkerte (helt eller delvis) blodåren som forsyner hjertet med blod gjennom såkalt utblokking og stent (PCI), dersom dette kan tilbys raskt og av et erfarent team. Metalyse (tenecteplase), et legemiddel produsert av Boehringer Ingelheim, som settes intravenøst, virker ved å løse opp proppen biokjemisk («trombolyse»), og anbefales dersom pasienten ikke kan bringes til et erfarent PCI-senter innen 2 timer. Det anbefales videre at i slike tilfeller så bør metalyse administreres allerede i ambulansen, dvs såkalt prehospitalt. Nytt i 2017 guidelines er også anbefalingen om å benytte halv dose av metalyse hos pasienter ≥ 75 år for å redusere risikoen for blødninger (1).

Professor Sigrun Halvorsen ved OUS Ullevål, kardiologisk avdeling, er medforfatter på de nye internasjonale retningslinjene fra ESC (”Blålys-hjerteinfarkt”) sier følgende: «Jeg er helt enig i det som skrives om at prehospitalt trombolyse (”hjerteplumbo”) er et godt tilbud til hjerteinfarktpasientene, og flere steder i Norge brukes denne behandlingen på en utmerket måte. Hos pasienter med akutt Blålys-hjerteinfarkt, er det avgjørende å få åpnet den tette blodåren så raskt som mulig, enten med hjerteplumbo eller utblokking (primær PCI).

Behandling med ”hjerteplumbo” anbefales dersom man ikke kan få gjort PCI innen 2 timer fra diagnosen stilles, og i Norge er dette situasjonen i ganske mange områder pga vår utfordrende geografi og mange områder med grisgrendte bebyggelse.

Vi kan ikke ha PCI-senter på hvert hjørne, fordi de som skal utføre inngrepet, må ha et stort volum av prosedyrer pr år for å være gode. Også de nye internasjonale retningslinjer for behandling av STEMI-infarkter anbefaler behandling med trombolyse dersom man ikke kan få gjort PCI innen 2 timer. En ganske fersk internasjonal studie viste at effekten av prehospital trombolyse var like god som effekten av transport til et PCI senter for utblokking, hos pasienter med STEMI-infarkt og kort sykehistorie. Det er derfor god grunn til å se på bruken av trombolyse i Norge pånytt. Data fra Norsk Hjerteinfarktregister i 2016 viser at det tar for lang tid før pasientene får behandling både med PCI og med trombolyse i Norge, så vi vi må jobbe med å forbedre oss på begge disse områder. Sannsynligvis er det også noen av de som i dag får behandling med primær PCI, som heller burde fått trombolyse. Etter publisering av de nye internasjonale retningslinjer for behandling av STEMI-infarkt med tilhørende kvalitetsindikatorer, bør alle helseforetak se kritisk på, og evnt revurdere og forbedre, sine egne rutiner for behandling av STEMI-hjerteinfarkt.»

Data fra hjerteinfarktregisteret i Norge viser at det var klare forskjeller mellom sykehusene og mellom Helseforetakene når det gjelder måloppnåelse for indikatoren “revaskularisert innen 120 minutter“,  og på landsbasis ble kun 57 % av pasientene revaskularisert innen 120 minutter (2).

REFERANSER

1. Ibanez B, Borja IbanezJames S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, Caforio ALP, Crea F, Goudevenos JA, Halvorsen S et al. (Chairperson) (Spain) 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2017, ehx393, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393

2. Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2016, https://stolav.no/hjerteinfarktregisteret/arsrapport-2016